La JGL aprova les bases a les rendes baixes

Altres Pobles

El termini per presentar sol·licituds s’obrirà l’1 de juliol fins el 30 de setembre

 

La JGL aprova les bases a les rendes baixes

La Junta de Govern Local de dilluns 11 de maig, reunida de forma telemàtica, va aprovar la convocatòria pública d’ajuts econòmics destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec. Es tracta coneguts a ajuts a les rendes baixes, que oscil·lent entre els 100 euros o els 140 euros en funció dels ingressos que percebin la o les persones que ho sol·liciten.

Les poden sol·licitar totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

Estar empadronades a Amposta per un mínim de tres anys
Ser propietaris de l’habitatge habitual o titulars d’un contracte de lloguer o d’usdefruit de l’habitatge habitual.
Que bé percebin una pensió de qualsevol tipus (jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat) o una prestació no contributiva (RAI, PIRMI, jubilació,…).
No percebre cap ingrés provinent de rendiments de treball ni d’activitats econòmiques.
Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

En cas de sol·licitar l’ajut a títol personal serà de:

  • 140 euros per aquelles persones que tinguin ingressos inferiors o iguals 735,90 €.
  • 120 euros pels que percebin entre 735,91 i 809,49 €.
  • 100 euros per a aquelles que percebin entre 809,80 € i 956,67 €.

En cas que els sol·licitants siguin un matrimoni o dues persones que convisquin rebran:

  • 140 euros aquells que perceben menys o igual a 1.471,80 €.
  • 120 euros els que cobrin entre 1.471,81 i 1.618,98 €.
  • 100 euros aquells que ingressin més de 1.618,98 € i menys de 1913,34 €.

Podeu consultar la convocatòria aquí

Tagged

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *